title
 

Informácie pre spotrebiteľa

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA TM SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť TM SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom J.Bottu 21 Levice 93401, IČO: 35 946 083, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 16897/N (ďalej len “TM SLOVAKIA, s.r.o.” alebo “predávajúci”) je zameraná na predaj a servis renovovanej výpočtovej techniky, uvedenej v katalógu predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.tm-computer.sk  (ďalej len ako „tovar“), ktorý ponúka na predaj zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu. Kúpna zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, sa medzi zákazníkom a spoločnosťou TM SLOVAKIA, s.r.o. uzatvára potvrdením elektronickej objednávky zákazníka zo strany spoločnosti TM SLOVAKIA, s.r.o. Súčasťou každej zmluvy sú Všeobecné predajné podmienky (ďalej len „VPP“), ktoré sú zverejnené na webovej stránke TM SLOVAKIA, s.r.o. a ktoré sú pre zákazníka záväzné.

Cena tovaru je zverejnená na webovej stránke www.tm-computer.sk položkovito pre každý tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. K cene tovaru bude predávajúci účtovať náklady na dopravu (ďalej len „cena“). Výška nákladov na dopravu je uvedená na webovej stránke www.tm-computer.sk Takto určenú cenu uhradí zákazník pri prevzatí tovaru.

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar spravidla do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade predávajúceho. Ak predávajúci nemá tovar objednaný kupujúcim v čase ich objednania na sklade, oznámi predávajúci kupujúcemu lehotu, v ktorej bude tovar kupujúcemu dodaný. Ak tovar nie je možné dodať kupujúcemu v lehote 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo je oprávnený dohodnúť sa s predávajúcim na novom dodaní tovaru. Kupujúci je oprávnený využiť u predávajúceho službu expresného dodania tovaru do 24 hodín od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, ktorá je spoplatnená v zmysle cenníka predávajúceho, platného v čase potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru kupujúcemu a kupujúci neodstúpi od zmluvy, je oprávnený predávajúceho požiadať o využitie expres dodania tovaru. V prípade podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený doručiť kupujúcemu tovar expresnou službou na vlastné náklady. Dodanie tovaru je zo strany predávajúceho splnené:

(i) odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste dodania, ak prepravu tovaru obstaráva predávajúci,

(ii) odovzdaním tovaru prvému dopravcovi určenému kupujúcim na prepravu alebo odoslaním tovaru kupujúcemu,

(iii) umožnením kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch predávajúceho v otváracích hodinách predávajúceho.

Spoločnosť TM SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom zákonnú záručnú dobu na dodaný tovar v trvaní dvoch (2) rokov. Reklamáciu dodaného tovaru, je zákazník oprávnený uplatniť priamo u spoločnosti TM SLOVAKIA, s.r.o. a to osobne, písomne alebo e-mailom na kontaktné adresy uvedené v závere tejto listiny a uvedené na stránke www.tm-computer.sk. Reklamáciu tovaru spoločnosť TM SLOVAKIA, s.r.o. vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a reklamačným poriadkom zverejneným webovej stránke www.tm-computer.sk. Ak je predmetom reklamácie vada tovaru, ktorú je možné odstrániť, zákazník je oprávnený (i) požadovať odstránenie vady na tovare alebo (ii) požadovať výmenu tovaru, resp. jeho vadnú časť za bezvadnú. Ak je predmetom reklamácie vada tovaru, ktorú nie je možné odstrániť, je zákazník oprávnený (i) požadovať výmenu tovaru alebo (ii) odstúpiť od zmluvy alebo (iii) požadovať primeranú zľavu z ceny. Podrobnosti o zodpovednosti spoločnosti TM SLOVAKIA, s.r.o. za vady tovaru upravuje § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a reklamačný poriadok spoločnosti TM SLOVAKIA, s.r.o. Podmienky pre poskytnutie záruky spoločnosťou TM SLOVAKIA, s.r.o. upravuje reklamačný poriadok. Spoločnosť TM SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené najmä nevhodnou manipuláciou s tovarom ako aj nesprávnym uskladnením tovaru zákazníkom, bližšie uvedenými vo VPP. Zákazník môže svoje podnety a sťažnosti vo vzťahu k zmluve so spoločnosťou TM SLOVAKIA, s.r.o.  uplatniť na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie, www.soi.sk.

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy je kupujúci oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predávajúci a ktorý je dostupný na internetovej stránke predávajúceho www.tm-computer.sk Odstúpením od zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť vrátiť predávajúcemu tovar a predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu cenu za tovar. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, mal by byť v pôvodnom obale ak je to možné a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. do momentu splnenia všetkých povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a VPP. 

Akcie
Lepšia cena
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.
Odber noviniek
Vaša emailová adresa:
Kontrolný kód:
code
Košík
Počet kusov : 0
Počet položiek : 0

Suma:
EUR : 0,00 s DPH
Rýchle hľadanie
Použite kľúčové slová pre nájdenie tovaru ktorý hladáte.
Najpredávanejší tovar
Filter